ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย     พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

  

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น ๖ หัวเรื่อง ได้แก่

๑. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. ธ ทรงดำริให้โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานรังสรรค์จรรโลงชีวิต

๓. ทรง   ประสิทธิ์ประสาทประณีตศิลป์สถาปัตยกรรมตามขนบบรรจบสมัยใหม่

          ๔. รักษ์   ธำรงภาษาหนังสือไทยตามนัยพระราชดำรัสไว้ให้ภูมิใจชาติ

          ๕. มรดก ราษฎร์รัฐจารีตประเพณีที่ทรงพระกรุณาเกื้อกูล

          ๖. ชาติ  ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงนำทาง

ภายในนิทรรศการจะนำเสนอข้อมูลและพระราชดำรัสเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ใน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ งานด้านภาษาและหนังสือ งานด้านจารีตประเพณี และงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์  เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ รวมทั้งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติบนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดอย่างยั่งยืน ประกอบวัตถุจัดแสดงส่วนพระองค์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ แผ่นทองคำจารึกพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” จำลอง พระแสงขรรค์

จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โบราณวัตถุที่ปรากฏตามภาพถ่ายคราวเสด็จพระราชดำเนินยังโบราณสถานต่างๆ

กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ และจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒