เส้นทาง “ไหว้พระ 3 พระอารามหลวง” จังหวัดอ่างทอง

โดย…การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี

“อ่างทอง” จังหวัดเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อีกทั้งยังเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสวยงามน่าสนใจมากมาย วันนี้เราเลยจะชวนเพื่อน ๆ เดินทางไป “ไหว้พระ 3 พระอารามหลวง” จังหวัดอ่างทอง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะ

  1. วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย

วัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร (ชื่อที่ปรากฏในพื้นที่คือ วัดเกษไชโย) ตั้งอยู่ตำบลไชโย อำเภอไชโย ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2433 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2400-2405 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์พระเทพกวี

“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ “หลวงพ่อโต” แห่งวัดไชโย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก กว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คับวิหาร ให้ความรู้สึกขรึม ขลัง และศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้ามานมัสการ ภายในพระวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ เขียนเรื่องราวพุทธประวัติ โดยช่างฝีมือประณีต

การเดินทาง : จากอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสถานีตำรวจภูธรตำบลไชโยอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงจุดหมาย

 

  1. วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ท้ายตลาด ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดมีพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย  เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งามที่สุด องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนย รูปทรงกระบอก 3 ใบ คลุมด้วยผ้าทิพย์ซึ่งจัดเป็นผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ พงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา ได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการบูชาพระพุทธไสยาสน์องค์นี้

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี “วิหารเขียน” ซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น, มณฑปพระพุทธบาท 4 รอย และหอไตร เป็นต้น

การเดินทาง : จากอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 สายอ่างทอง-อยุธยา กิโลเมตรที่ 40 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 3501 จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก

 

  1. วัดอ่างทองวรวิหาร

วัดอ่างทองวรวิหาร

วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นวัดเล็ก ๆ 2 วัด ชื่อวัดโพธิ์เงินและวัดโพธิ์ทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รวมวัดสองวัดเป็นวัดเดียวกัน และพระราชทานนามว่า “วัดอ่างทอง” วัดนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจกสีและหมู่กุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ ซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระประธานในพระอุโบสถสร้างด้วยก่ออิฐถือปูน เป็นพระปางมารวิชัย พระประธานคู่วัดที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆัง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีหอระฆังคู่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้ากุฏิไม้สักทรงไทยที่สวยงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น และอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมสโมสร เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์แบบตะวันตก ทรงปั้นหยา สร้างเมื่อ พ.ศ.2461 โดยพระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว)

การเดินทาง : วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หรือตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0-3677-0096-7 โทรสาร 0-3677-0098 www.tat7.com / E-mail : tatlobri@tat.or.th / FB : Tat Lopburi