กรมศิลปากรแถลงข่าวการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16441544_10208117846044746_960454551_n

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ นายอนันต์ ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ซึ่งในปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรมศิลปากรกำหนดจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคัดเลือกเนื้อหาการแสดงโขน ละคร ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งนำบทเพลง

พระราชนิพนธ์มาบรรเลง – ขับร้อง ด้วยวงดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจริยภาพ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๒ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย

5

การแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทย วรรณศิลป์ และวิจิตรศิลป์ เนื้อหามุ่งสอนให้หยั่งลึกถึงความเพียร วิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน กำหนดจัดการแสดง จำนวน ๖ ครั้ง

2

ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ,วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

1

 

การบรรเลงดนตรีสากล จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชุดดุจดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ” เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวงออร์เคสตร้า

                    วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุด “เพลงดนตรีที่ทรงโปรด” เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวง Jazz

          วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชุด “ปวงข้าพระบาทน้อมสดุดี”

6

          การบรรเลงดนตรีไทย “รายการคีตกวีดนตรีไทยในรัชกาลที่ ๙” จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

4

 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน มหาธรรมมิกราชา จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ ๖สิงหาคม ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ , วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

การแสดงรายการพิเศษ “รายการวิพิธทัศนา” เป็นการแสดงนาฏศิลป์  โขน  ละคร  ระบำ รำฟ้อน ในชุดหรือตอนสั้นๆ ซึ่งจัดแสดงในคราวเดียวกัน จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้สนใจชมการแสดงต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒ – ๓